Sakramenty

SAKRAMENTY:

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego „Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją.                                                     (KKK 1131).

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń imałżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego.                                (KKK 1210).

Zasadniczym i uprzywilejowanym miejscem przygotowania do sakramentów świętych oraz do ich przyjmowania jest własna parafia. Należy jednak korzystać także ze współpracy innych środowisk katechetycznych: rodziny i szkoły.

CHRZEST
„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów”                                                                                                                                /KKK 1213/

Chrzty odbywają się zasadniczo w niedzielę po 15 dniu każdego miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.15.

SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO w roku 2020 w naszej parafii udzielamy
tylko w każdą trzecią niedzielę miesiąca z wyjątkiem:
-majaze względu na I KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ, która przypada w trzecią niedzielę miesiąca (17 maja), dlatego Sakramentu Chrztu Świętego udzielać będziemy
24 maja,
-września – ze względu na Odpust Parafialny, który przypada w trzecią niedzielę miesiąca (20 września), stąd Sakramentu Chrztu Świętego udzielać będziemy
27 września.

 • Nauki przedchrzcielne dla rodziców i rodziców chrzestnych mają zazwyczaj miejsce w przeddzień chrztu – w sobotę po Mszy św. wieczornej.
 • Dziecko do chrztu należy zgłaszać do kancelarii na 2 tygodnie wcześniej.
 • Koniecznym dokumentem jest akt urodzenia.
 • Jeżeli rodzice dziecka nie należą do naszej parafii, muszą najpierw dostarczyć dokument
  ze swojej parafii zezwalający na przyjęcie tegoż sakramentu w naszej parafii.
 • Jeżeli rodzice chrzestni są spoza naszej parafii muszą dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, iż są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

Jako że chrzest dziecka niezdolnego jeszcze do własnego aktu wiary dokonuje się w oparciu o wiarę osób, które je do chrztu przedstawiają, przygotowanie do chrztu dziecka zakłada proces umocnienia, pogłębienia, a czasem też wzbudzenia wiary w tych osobach. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala)
jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do Sakramentu Pojednania. W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. (o ile nie ma przeszkód). Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

 • ukończyli 16 rok życia,
 • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
 • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,

Rzeczy potrzebne do chrztu:

 • Biała szata– ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie. Biała szata symbolizuje, że dziecko po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu, i przyoblekło się w Chrystusa. Rodzice i chrzestni mają troszczyć się by dziecko tę nową godność zachowało nieskalaną aż po życie wieczne.
 • Świeca chrzcielna– zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNYCH DZIECI

Msza św. dla rocznych dzieci jest łączona ze Mszą św. podczas której udzielany jest Sakrament Chrztu. Zgłoszenia rocznych dzieci przyjmowane są w kancelarii parafialnej 2 tygodnie wcześniej.

SAKRAMENT POJEDNANIA I POKUTY

„Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”                               /KKK 1422/

W przygotowaniu dzieci do pierwszego przyjęcia sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii należy koncentrować się na przekazaniu Dobrej Nowiny o Bogu, który pragnie zjednoczyć się z człowiekiem i uzdalnia go do tego, odpuszczając mu grzechy. Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

Spowiedź św. w naszej Parafii przed każdą Mszą św. oraz w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych w wyznaczonym czasie.

Warunki dobrej spowiedzi:

 • Rachunek sumienia – przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
 • Żal za grzechy – boleść duszy z powodu zranienia Boga – Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
 • Postanowienie poprawy – postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
 • Szczera spowiedź – wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię).
 • Zadośćuczynienie – wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.

 EUCHARYSTIA – I KOMUNIA ŚWIĘTA

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”                 /KKK 1324/

 Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w dwóch grupach:

 1. Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej.
 2. Jest też możliwość przygotowania grupy dzieci wczesnokomunijnych. Przygotowanie dzieci do wczesnej Komunii świętej trwa dwa lata. W pierwszym roku miejscem katechezy przygotowawczej dla dzieci czteroletnich lub pięcioletnich jest przedszkole, zaś w drugim roku – oprócz katechezy
  w przedszkolu lub w szkole – organizuje się raz w tygodniu spotkanie w parafii.

 Dzieci, które uczą się w szkołach poza terenem Parafii, a przynależą do naszej wspólnoty parafialnej winny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu /na początku roku szkolnego/w kancelarii parafialnej.
W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka – zwolnieni są ci Rodzice, których dzieci były chrzczone w naszej parafii.

 Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz.11.00,
w czasie której, kierowane jest specjalne słowo do dzieci a po zakończeniu liturgii przekazywane są bieżące informacje.

Termin majowy ustalany jest każdorazowo z Rodzicami.

 W parafii od wielu lat zalecane i preferowane są proste stroje komunijne o kroju alby. Strojem dzieci przystępujących do wczesnej komunii świętej jest prosta szata liturgiczna.

BIERZMOWANIE

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa,
do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”                                           /KKK 1285/

Przystępują do niego uczniowie klas trzecich gimnazjalnych lub klas ósmych szkoły podstawowej, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do którego gimnazjum uczęszczają. Starsza młodzież i dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić.

Kandydaci zgłaszają się na początku klasy trzeciej gimnazjum, w miesiącu wrześniu. Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu. Świadectwa chrztu winny być dostarczone w terminie 30 dni od czasu pierwszego spotkania w ramach przygotowań.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

 • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św.,
 • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania – raz w miesiącu / najlepiej przed pierwszym piątkiem miesiąca /,
 • Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania – raz w miesiącu, uczestniczenie w Nabożeństwie Różańcowym / październik /, Roratach, Drodze Krzyżowej.

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

 

 MAŁŻEŃSTWO

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”                                                 /KKK 1601/

 1. Od 1 stycznia 2020 roku wchodzą w życie nowe wskazania ks. Arcybiskupa dotyczące przygotowania do Sakramentu Małżeństwa i obowiązują we wszystkich parafiach archidiecezji katowickiej
 2. Przygotowanie do zawarcia Sakramentu Małżeństwa zaczyna się 12 – 10 miesięcy [minimum 6 miesięcy] przed planowaną datą zawarcia Ślubu Kościelnego.
 3. Nauki Przedmałżeńskie połączone są z Dniem Skupienia. Narzeczeni uczestniczą w 4 spotkaniach nauk przedślubnych. Na zakończenie nauk przedślubnych narzeczeni uczestniczą w dniu skupienia.
 4. Po skończonych naukach przedślubnych narzeczeni zobowiązani są do 3 indywidualnych [dla każdej pary] spotkań z doradcą życia rodzinnego w poradni.
 5. Narzeczeni będą się zapisywać na Nauki Przedmałżeńskie i do Poradni Życia Małżeńskiego drogą elektroniczną pod adresem narzeczenikatowicka.pl. Więcej informacji także pod tym adresem.
 6. Ofiary narzeczonych. Od 1 stycznia 2020 roku narzeczeni będą proszeni o złożenie ofiary 100 zł. W tym 50 zł – jako udział w kosztach materiałów pomocniczych do nauk przedślubnych [płatne przy zapisywaniu się na nauki przedślubne] oraz 50 zł – jako ofiara na funkcjonowanie Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego [płatne przy zapisywaniu się do poradni]. Zaproponowane kwoty mogą zostać zmniejszone lub całkowicie zniesione w przypadku, gdy narzeczeni znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, np. nie organizują żadnej uroczystości weselnej, itp.
 7. Ok. 6 miesięcy przed zawarciem małżeństwa narzeczeni przychodzą na spisanie protokołu przedmałżeńskiego, przynosząc aktualny akt chrztu [ważny 6 miesięcy, biorąc pod uwagę datę spisywania protokołu], świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej, oraz potwierdzone spotkania z nauk przedmałżeńskich i poradni.
 8. DNI SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH odbędą się w następujących terminach:
  marca 2020, 10. maja 2020,   04. pa
  ździernika 2020,   06. grudnia 2020r.
  w parafii
  Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach.

DZIEŃ SKUPIENIA odbywa się w dolnym kościele – wejście od strony   Alei Jana Pawła II. Rozpoczyna się o godzinie 15.00 trwa do około godziny 18.00. W trakcie DNIA SKUPIENIA odbywa się Adoracja Najświętszego Sakramentu, jest okazja do spowiedzi Świętej i udział w Eucharystii.

Udział w DNIU SKUPIENIA nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

 

NAMASZCZENIE CHORYCH

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu”                                                 /KKK 1499/

Obowiązek poproszenia kapłana ciąży na najbliższej rodzinie chorego. W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, bowiem jest to sakrament umocnienia. Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych.

Przygotowanie mieszkania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świeca, waciki, woda do popicia dla chorego. W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:

 • jeśli jest przewlekła choroba,
 • osobom starszym wiekiem,
 • przed operacją medyczną,
 • nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.

SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM!

Kapłana z posługą do chorego lub umierającego wzywamy jak najszybciej i o każdej porze dnia lub nocy.

POGRZEB

Jeżeli pogrzeb będzie miał miejsce na cmentarzu parafialnym to wymagana jest karta zgonu (do celu pochowania zwłok) Ofiarę za miejsce na cmentarzu parafialnym składa się raz na 20 lat.

Jeżeli zaś pochówek jest na cmentarzu komunalnym to wymagany jest akt zgonu.
Jeżeli osoba zmarła należała do innej parafii wymagane jest zezwolenie z tamtejszej parafii.
Należy również przynieść zaświadczenie o przyjętych sakramentach św. przez osobę zmarłą (spowiedź, komunia, namaszczenie chorych) wypisane przez kapelana szpitalnego lub proboszcza .

 KAPŁAŃSTWO

„Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej”     /KKK 1536/

Katolicy w każdy pierwszy czwartek miesiąca modlą się o uświęcenie duchowieństwa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne.