Legion Maryi

Opiekun:            ks. Tomasz Rowiński

Legion Maryi jest świecką wspólnotą apostolską pod kierownictwem ks. proboszcza. Celem Legionu jest uwielbienie Boga i uświęcenie jego członków przez modlitwę
i czynną pracę apostolską. Patronką Legionu jest Maryja Niepokalana. Legion opiera się na zawierzeniu Maryi i naśladowaniu Jej pokory, troskliwości i pełnego poświęcenia.  Zaufanie Legionu wobec Maryi  jest bezgraniczne, przez świadomość,
że Bóg swoim postanowieniem udzielił Maryi wyjątkowej mocy. Maryja jest więc  szczególnym narzędziem łaski. Dzięki zjednoczeniu z Maryją skuteczniej zbliżamy się do Boga i stajemy się bardziej otwarci na Jego łaskę.

Podstawową jednostką Legionu Maryi jest prezydium. Każde prezydium obiera sobie nazwę, nawiązując do tytułu Najświętszej Maryi Panny. Prezydium Legionowe podlega radzie wyższej tj. Kurii, Kuria podlega Komicjum, Komicjum podlega Regii, Regia podlega Senatowi, Senat podlega Concilium w Dublinie (Irlandia) gdzie powstało pierwsze prezydium. Było to 7 września 1921 r. Założycielem był Sługa Boży Franciszek Duff.

Każde prezydium musi mieć kierownika duchowego, którym jest kapłan mianowany przez proboszcza lub biskupa ordynariusza. Musi mieć także prezydenta, wiceprezydenta, sekretarza i skarbnika (oficerowie). Oficerowie są wybierani na kadencję trwającą 3 lata; kadencja może być przedłużona na następne 3 lata, tak że łącznie może obejmować 6 lat. Po wygaśnięciu kadencji nie może sprawować tej samej funkcji. Po 3 letniej przerwie może być wybrany na to samo stanowisko.

Każdy kandydat do Legionu po trzymiesięcznym okresie próbnym składa uroczyste przyrzeczenie legionowe skierowane do Ducha Świętego. Istotne są przy tym dwie rzeczy:

– świadome posłuszeństwo Duchowi Świętemu,

– zawierzenie Pannie Najświętszej, z którą działa On w nierozerwalnej jedności.

Każdy Legionista zobowiązany jest do:

– obecności na cotygodniowych zebraniach prezydium,

– codziennego odmawiania Kateny,

– wykonania czynnej pracy legionowej,

– zachowywania tajemnicy legionowej.

Członkami wspomagającymi są auksyliatorzy, którzy wspomagają legionistów modlitwami w intencji Legionu. Osoby te są zobowiązane do: codziennego odmawiania modlitw zawartych w Tesserze oraz pięciu dziesiątków różańca świętego. Pomoc modlitewna jest nam bardzo potrzebna do rozwoju i poszerzania Legionu. W miarę naszych możliwości mamy obowiązek odwiedzania naszych auksyliatorów. Jednym
z zadań legionowych jest pozyskiwanie nowych auksyliatorów, gdyż z upływem czasu
w naturalny sposób ubywa ich z powodu przechodzenia do wieczności.

Członkiem Legionu Maryi może być każdy katolik prowadzący życie chrześcijańskie, który z miłości do Maryi gotowy jest wypełniać obowiązki wynikające z przynależności do Legionu Maryi.