Rada Parafialna

Parafialna Rada Duszpasterska

 1. Parafialna rada duszpasterska (zwana dalej „Radą”) stanowi zgodnie z kan. 536 Kodeksu prawa kanonicznego ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej.
 2. Realizując powyższe zadanie, Rada:
  1. pomaga w organizacji kultu Bożego,
  2. uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego,
  3. animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego,
  4. wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii,
  5. inspiruje działalność charytatywną,
  6. troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.
 3. W skład Rady wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowanych przez proboszcza parafii oraz wybranych przez parafian (w sumie maksymalnie dwadzieścia pięć osób). (…)

Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych postaw moralnych.(…)

Obecna Rada Parafialna w Roju została powołana w 2017 r. Jej kadencja trwa 5 lat. W skład PRD wchodzą 22 osoby.